Natural coffee

Natural coffee

675.00

Natural Dry

Tasting Note: Acidity /Low Bodied / Aroma / Dried Fruits

Sweet /Blossom /Brow sugar /Caramel

BREW : FILTER / ESPRESSO MACHINE

WHOLE BEANS

Dry Coffee #BASIC COFFEE PROCESSING LEVEL หลังการเก็บเกี่ยวผลเชอรี่จะถูกนำไปตากแดดให้แห้งทั้งเปลือกหอหุ้มเหมือนเดิมตากแห้งระยะเวลาที่เหมาะสมไม่นานเกินไปประมาณ2-3สัปดาห์และกาแฟจะถูกพลิกหลายครั้งต่อวันความชื้นเป้าหมายคือ 12%จากซากแห้งของผลไม้หวานแทรกซึมเมล็ดและจะส่งผลต่อรสชสาติกาแฟในถ้วยเต็มไปด้วยความหวานวิธีนี้ใช้กันมากในประเทศไม่มีน้ำจืดตัวอย่างเช่นประเทศเอธิโอเปีย

Quantity:
Add To Cart